آنچه انبیا گفته اند

آنچه انبیا گفته اند

By John R. Cross

  • Category: Bible Studies, Books, Religion & Spirituality
  • Type: ebook
  • Release Date: 2016-08-19
  • File Size: 4.99MB
  • Author: John R. Cross
  • App Ratings: 0/5 (0 App Reviews)

The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Free Registration


How to download?
FREE registration for 1 month TRIAL Account.
DOWNLOAD as many books as you like (Personal use).
CANCEL the membership at ANY TIME if you not satisfied.
Join Over 1 Million Happy Readers.

*) Book includes PDF, Epub, Kindle,MOBI and Audiobook version in various languages

آنچه انبیا گفته اند Details

«اینداستانیاستبسیارجالب،داستانیکهواقعاًبایدآنرابدانی»


انبیاسخنگفتهاند.

حکیمانهاستکهبدانیمآنهاچهگفتند.


کتابمنحصربهفردیاستکهنسلاندرنسلدستبهدستشدهومحفوظماندهوتاحدزیادیتاریخراشکلدادهاست.کتابیاستکهتوسطانبیایقدیمنگارششدهونمیتوانبهسادگیازآنگذشت،چراکهادعامیکندکهکلامخودخداست–کتابمقدس.

کتابمقدسدرطولقرنهاهمستودهشدهوهممحکومشدهاست.اماچرا؟چراایننوشتجاتموجباینهمهبحثهاومرکزاینهمهمباحثاتبودهاست؟پیامشدربارهچیستکهاینکتابرااینقدرمهمکردهاست؟

اکنونفرصتتوستکهبرایخودتتصمیمبگیری.همانطورکهبهدنبالجوابهامیگردی،آنچهکهانبیاگفتهاند،تورابهگونهایکهساده،شفافوعینیاست،هدایتخواهدکرد.


جان.ر.کراسازاندوختههاییکهدریکعمرمطالعهازکتابمقدسبدستآورده،مینویسد.اوتجربیاتزیادیازسفروزندگیدرخارجازکشوررادارد.

Reviews                                                                         Add a Review